Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst gedrag van bestuurders waar ook de interne toezichthouders niet (altijd) adequaat op hebben gereageerd. De financiële problemen als gevolg van derivaten en meerdere incidenten in de sector waren voor de overheid aanleiding tot het instellen van een parlementaire enquête naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties.

Frauderisicoanalyse op de agenda
Menselijk gedrag in combinatie met gebrek aan duidelijke grenzen vormt vaak het grootste risico. Naar aanleiding van de uitkomsten van de parlementaire enquêtecommissie hebben veel corporaties frauderisicoanalyse op de bestuurlijke agenda gezet.

De aanpak van de analyse
De analyse bestaat uit hard controls (processen) en soft controls (interviews), waarbij ook wordt gekeken naar de samenhang tussenbeide elementen. Voorbeelden van dergelijke processen zijn de aanbestedingsprocedures en de woonruimteverdeling. Er wordt ook gekeken naar de gedragscode en klokkenluiderregeling.

Doelstelling van de frauderisicoanalyse is het onderzoeken en het toetsen of bestaande procedures fraude-proof zijn. Daarnaast wordt onderzocht hoe de mogelijke risico’s beperkt kunnen worden. Het antwoord op de volgende vragen is daarbij van belang: zijn er (voldoende) preventieve maatregelen genomen tegen integriteitschendingen en/of (vermeende-) fraude of belangenverstrengeling? Zijn deze maatregelen afdoende en leidt dit tot minder risico’s?

“Het uitvoeren van de frauderisicoanalyse levert een bijdrage aan het verhogen van de betrokkenheid en bewustwording van de medewerkers.”

Resultaat
Per proces worden de verschillende risico’s in kaart gebracht met de daarbij behorende beheermaatregelen. Getoetst wordt of de beheermaatregelen er zijn, dan wel afdoende zijn en voorkomen dat er integriteitsschendingen en/of (vermeende-) fraude plaatsvinden.

Eindrapportage
In de eindrapportage richting de opdrachtgever wordt per proces een samenvatting gemaakt en worden praktische aanbevelingen gedaan, zodat integriteitsproblemen en (vermeende-) fraude zoveel als mogelijk kunnen worden uitgesloten. Voorts wordt gekeken op welke wijze eventuele risico’s in de bedrijfsprocessen (kunnen) worden beperkt.

“Met behulp van groepssessies worden onderwerpen als niet integer handelen, belangenverstrengelingen risicobeperkingbespreekbaar gemaakt.”

Samenwerking en ervaring
Voor het uitvoeren van de frauderisicoanalyse werkt Hofmeier samen met Bovenschen Consultancy onder leiding van Frans Bovenschen. Frans was als (forensisch) onderzoeker en accountmanager onder meer betrokken bij grote fraude- en bestuurlijke onderzoeken, beleidsadvisering, integriteit en vastgoed (ABC-transacties) bij woningcorporaties.

Onze werkzaamheden op de andere disciplines binnen de corporatiesector bestaan onder meer uit:

• advisering over optimalisatie van bedrijfsvoering processen
• inrichten, coördineren en uitvoeren AO / IC
• externe verslaggeving en dVi
• meerjarenprognose, begroting en dPi
• implementeren van de woningwet met o.a. scheiding DAEB/niet-DAEB en marktwaardering in verhuurde staat
• interne rapportages en benchmarks
• liquiditeitsprognoses en treasury
• fiscaliteit (BTW en VPB)
• interne controles en procesoptimalisatie
• overige werkzaamheden planning & control cyclus
• ontwikkelen financieel beleid
• invulling financiële rol binnen een MT

Wilt u meer weten?
Wilt u weten hoe we u kunnen helpen bij het beheersen van frauderisico’s? We wisselen graag van gedachten met u.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.