Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Het samenspel voor een gezonde en efficiënte bedrijfsvoering voor nu en naar de toekomst.

Veel organisaties zijn verdeeld in afdelingen die elk vanuit eigen disciplines, eigen vakterminologie, eigen belangen en culturen werken. Zo ook bij woningcorporaties is een dergelijke indeling aanwezig:  Financiën, Vastgoed en Wonen. Maar juist een goede verbinding tussen deze afdelingen is van essentieel belang voor het succesvol behalen van organisatiedoelen.

Kennis is rendement

Verbinden van mensen en middelen leidt tot optimalisatie in het bedrijfsproces, kennisdeling en (in geval van een woningcorporatie) vastgoedsturing. Samenwerking leidt tot gedragen beslissingen nemen ten aanzien van verdeling en besteding begroting op complex niveau en inzicht in toekomstige kosten en baten (budgettering). Met de verkregen inzichten zijn boekhoudkundige en fiscale voordelen te behalen, waardoor projecten haalbaarder en uitlegbaar zijn naar stakeholders.

Vastgoedsturing of assetmanagement lijkt de nieuwe trend te worden in corporatieland. Vanuit de ‘stenengedachte’ is assetmanagement slechts een onderdeel in het proces van vastgoedsturing. Vanuit die gedachte is assetmanagement alleen onvoldoende om onderbouwde keuzes te kunnen maken in de vastgoedportefeuille. Assetmanagement zonder inhoudelijke onderbouwde toelichting leidt tot verwarring in het vastgoedsturingsproces. Door assetmanagement deel uit te laten maken van uw visie, kunt u pas echt gaan sturen op uw vastgoed. Vervolgens zult u nog wel moeten vertalen wat dat betekent voor uw strategische doelstellingen en met welk beleid die doelstellingen kunnen worden bereikt. Door regelmatig voortgang te monitoren en waar nodig bij te sturen, kunt u daadwerkelijk invulling geven aan assetmanagement en vastgoedsturing.

Samenvattend

Alleen door belangen tussen de diverse afdelingen in het gehele proces te delen en te verbinden, kan er vastgoedsturing aan de portefeuille worden gegeven. Waarbij de stenen ‘slechts’ een bedrijfsmiddel zijn. Op deze wijze kan de organisatie tot een gezonde bedrijfsvoering komen. Om tot zo’n bedrijfsbreed geaccepteerd werkproces te komen is het raadzaam om extern onafhankelijk advies te vragen bij de inventarisatie en de te nemen stappen in een dergelijk proces. Belangrijke speerpunten bij een dergelijk advies zijn; betrouwbare data, visie op de vastgoedcomplexen in relatie tot de wensportefeuille en een uitlegbare en onderbouwde taxatieopbouw. Verbinden, in control zijn en strategisch/tactisch uitvoering geven aan uw bedrijfsproces is cruciaal om grip te houden op de financiële en maatschappelijk verantwoorde betaalbaarheid van de organisatie om zodoende te kunnen blijven voldoen aan de maatschappelijke opgave.

Graag zijn wij bereid om in een persoonlijk gesprek nader te inventariseren welke stappen voor uw organisatie nodig zijn om tot een gezonde bedrijfsvoering, zoals hierboven omschreven, te komen.

 

 

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.