Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte visitatie. De eerste stap op weg naar een succesvolle visitatie is tenslotte weten waar uw organisatie nu staat en waar de verbeterpunten liggen.

Met de inwerkingtreding van de Woningwet 2015 is visitatie bij woningcorporaties een eens in de vier jaar terugkerende verplichting. In de visitatie wordt aan de hand van de beschikbare documentatie en interviews het maatschappelijk presteren van de corporatie beoordeeld. Voor de corporatie is het van belang dat alle vereiste documentatie ten behoeve van de visitatie aanwezig en op orde is. Daarom willen management, bestuur en raden van toezicht graag voordat de visitatie plaatsvindt inzicht in hoe ze er op dit punt voorstaan.

Hofmeier voert daarom previsitaties bij corporaties uit, voor een tussentijdse meting die inzicht geeft hoe de corporatie er nu voorstaat. Op basis van deze meting doen we aanbevelingen over hoe er in de tijd tot aan de visitatie een verbeterslag uitgevoerd kan worden. Tegelijkertijd worden er ook voorstellen voor structurelere verbetering gedaan.

“Een duidelijke en overzichtelijke rapportage met per prestatieveld een goed onderbouwd beeld van de actuele situatie”

Aanpak previsitatie

Onze werkwijze kenmerkt zich door onze gestructureerde en efficiënte aanpak, die uiteraard aansluit bij de onderzoeksmethode van de geldende visitatiemethodiek. De aanpak van Hofmeier bestaat uit de volgende 5 stappen:

1. Startbijeenkomst

Voor we starten met de previsitatie houden we kort een gesprek met de directeur-bestuurder en het management, waarbij we de doelstellingen en de aanpak van de previsitatie bespreken.

2. Deskresearch

Vertrekpunt van onze aanpak is de methodiek maatschappelijke visitatie woningcorporaties 5.0. Conform deze methodiek bekijken we allereerst of de vereiste documenten aanwezig zijn, wat de kwaliteit en de relevantie van de benodigde stukken is en het mogelijke effect daarvan op de beoordeling. Deze gegevens worden zorgvuldig bestudeerd en verwerkt in een documentenlijst. De vragen vanuit de deskresearch worden verzameld en gebruikt tijdens de interviews.

3. Interviews intern en extern

Voorts worden er met directeur-bestuurder, het management en de belangrijkste stakeholders interviews afgenomen, waarin per prestatieveld de voor de visitatie relevante samenstellende onderdelen aan de orde komen.

4. (Concept) Rapportage

Van de bevindingen wordt per prestatieveld (presteren naar opgaven en ambities; presteren volgens belanghebbenden; presteren naar vermogen en governance) een helder en leesbaar verslag opgesteld, bestaande uit een beknopt overzicht van de bevindingen plus een goed onderbouwde toelichting op uw maatschappelijke prestaties.

5. Presentatie

Na afronding van de previsitatie worden de bevindingen en eventueel benodigde verbetervoorstellen tijdens een interactieve presentatie besproken. Deze presentatie kan leiden tot aanpassingen in het rapport als er sprake is van eventuele feitelijke onjuistheden of als een nadere verduidelijking noodzakelijk blijkt.

Opvolging
Het eindresultaat van de previsitatie is een duidelijke en handzame rapportage met per prestatieveld een goed onderbouwd beeld van de actuele situatie en, voor zover van toepassing, een aantal verbetervoorstellen. Een overzichtelijke documentlijst, waarbij de aanwezigheid en kwaliteit van beleids- en organisatiestukken is getoetst, wordt als bijlage meegeleverd. Sluitstuk is een presentatie aan directie en management.

Dienstverlening Hofmeier

Hofmeier biedt u:

  • Ervaren, onafhankelijke en objectieve previsitatoren;
  • Een efficiënte en persoonlijke aanpak;
  • Een duidelijke, bondige en eerlijke beoordeling;
  • Heldere en transparante aanbevelingen;
  • Korte doorlooptijden en minimale tijd- en werkbelasting voor de corporatie.

Wilt u meer weten?

Wilt u weten hoe we u kunnen helpen op het gebied van Previsitaties? We wisselen graag van gedachten met u.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.