Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Eerder dit jaar presenteerde minister Slob het Nationaal Programma NPO, waarvoor hij 8,5 miljard Euro beschikbaar stelde voor het gehele onderwijs. Hiervan is 5,8 miljoen voor het funderend onderwijs (lees: PO en VO) gereserveerd.[1]

Doel van de NPO is het inhalen van leerachterstanden door de coronacrisis en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Het biedt ondersteuning aan leerlingen die het moeilijk hebben, maar ook aan docenten en andere medewerkers. Behalve achterstanden inhalen is het NPO ook gericht op de persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen.

Om de scholen bij het bereiken van deze doelen te ondersteunen, heeft de overheid een aantal publicaties opgesteld, waarvan de zogenaamde menukaart[2] de meest gebruikte en bekende is. Het verbeteren van de leerresultaten hangt daarbij samen met het leiderschap, de professionele cultuur, het pedagogisch klimaat in de school, het formatief handelen en natuurlijk de leskwaliteit. De menukaart biedt grof gezegd de volgende opties voor de inhoud van de NPO-plannen:

  1. Meer onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
  2. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
  3. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
  4. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
  5. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
  6. Faciliteiten en randvoorwaarden zoals ouderbetrokkenheid of digitale technologie

Wat voor financials bij dit soort grote subsidieprojecten van belang is, is natuurlijk de Planning en Controlecyclus. Waar veel mensen hierbij denken aan het verantwoorden van bestedingen, begint dit proces in werkelijkheid al eerder.

Als eerste moet de afstemming plaatsvinden met het strategisch beleidsplan van de organisatie. Welke oplossing uit de menukaart helpt het meeste in het voldoen aan de strategische doelen en past het beste bij de al uitgezette acties om die doelen ook te behalen?

Vervolgens moeten er kaders door het bestuur gesteld worden. Wat willen we bereiken met de gekozen oplossing uit de menukaart, wat zijn de indicatoren waarnaar gekeken wordt en wanneer zijn de uitkomsten voldoende? Deze kaders moeten SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd worden. Daar hoort onder andere ook bij dat de NPO in de (meerjaren-)begroting opgenomen moet worden. Uiteindelijk moet ook (zowel in het jaarverslag als in de jaarrekening) de inkomsten, uitgaven en resultaten van de NPO verantwoord worden. Het is verstandig hier vooraf al ideeën over te hebben.

Al met al zijn de gelden vanuit het NPO zeer welkom voor de scholen om leerlingen de mogelijkheid te bieden achterstanden (vooral door corona) in te halen. Het risico dat op de loer ligt, is dat de gekozen oplossingen niet in lijn zijn met het strategische beleid van de school en daardoor bestaat het risico dat het  beoogde resultaat niet optimaal is.

[1] Bron: Brief aan gemeenten over het NP Onderwijs | Brief | Nationaal Programma Onderwijs

[2] Interventies waaruit u kunt kiezen | Voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs | Nationaal Programma Onderwijs (nponderwijs.nl)

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.