Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Het Management Control Framework

Op 21 maart jongstleden heeft Aedes het Model Management Control Framework (MCF) gepubliceerd. Het biedt een kapstok om alles wat in een corporatie speelt met elkaar te verbinden tot een samenhangend geheel. Zoals Aedes ook toelicht levert een MCF voordelen op bij het bieden van sturing, inzicht en overzicht op de drie terreinen waarop corporaties op grond van het gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW worden beoordeeld. Deze terreinen betreffen de financiële continuïteit, het bedrijfsmodel en governance & organisatie.

In het MCF wordt de strategie met de planning en operatie verbonden. Via een continue en integraal cyclisch proces wordt een ondernemingsplan ontwikkeld, beleid bijgesteld, activiteiten gepland en de uitvoering gemonitord.

Doel MCF

Het MCF geeft voor de betrokkenen overzicht en samenhang tussen de verschillende instrumenten voor sturing en beheersing. De planning en control cyclus vormt de basis voor het organisatorisch en procesmatig vormgeven van de strategische, tactische en operationele (organisatie) beheersing, bedoeld om de organisatiedoelen te realiseren.

De planning en control-cirkel (zie hieronder) vormt de hoofdstructuur van de planning- en beleidsdocumenten en geeft de procesmatige verbinding tussen deze documenten weer.

Management control grafiek 

MCF en het beoordelingskader Aw / WSW

In januari 2018 publiceerden Aw en WSW het gezamenlijk beoordelingskader. Hieruit blijkt dat Aw en WSW hun beoordelingen van corporaties vanaf 2019 gaan richten op drie onderwerpen waarbinnen afzonderlijke risicogebieden worden onderscheiden:

  • Financiële continuïteit.
  •  
  • Governance & Organisatie.

De corporatie borgt dit beoordelingskader in het  MCF door, daar waar van toepassing, deze uitgangspunten/eisen in te bedden bij het betreffend onderdeel. Indien nodig worden de uitgangspunten/eisen opgenomen in afzonderlijke beleidsdocumenten. Jaarlijks toetst de controller of daadwerkelijk alle uitgangspunten adequaat zijn geborgd. 

Componenten MCF

Het MCF is gebaseerd op het ondernemings- of koersplan van de corporatie waarin zijn opgenomen de missie, doelen en strategie van de organisatie. Het bestaat uit de volgende componenten:

  1. Beheerskader: aspecten vanuit de externe omgeving en van de organisatiestructuur en –cultuur gebaseerd op de sturingsfilosofie die noodzakelijk zijn voor een effectieve werking van sturings- en beheersingsmaatregelen
  2. Planning en control: het cyclisch realiseren van de doelstellingen, de beheersing van risico’s en de communicatie omtrent bijsturen of bijstellen
  3. Risicomanagement: het in kaart brengen en houden van alle (typen) risico’s en het beheersen ervan
  4. Monitoring en bijsturing: het bewaken van de goede werking van het voorgaande en indien nodig bijsturen.

Nut en bruikbaarheid voor de controller

Het gebruiken van een model MCF biedt de Controller de mogelijkheid om voor de corporatie een samenvattend overzicht te creëren van de gehele planning & control cyclus. Daarnaast kan het MCF ook gezien worden als communicatiemiddel binnen de organisatie, omdat het verband zichtbaar maakt o.a. in de realisatie van doelen en doelstellingen. Al met al biedt het de controller de ‘tools’ om management en directie van de corporatie te ondersteunen in hun strategische en tactische besluitvorming.

Waarschuwing vooraf

Hoewel de voordelen van een goed functionerend MCF duidelijk aanwezig zijn, is een MCF niet iets wat zomaar opgezet wordt. Het vergt veel inspanning en tijd om een MCF te vullen en te optimaliseren, waarbij de bruikbaarheid van het MCF sterk afhankelijk is van de mate van energie die vooraf besteed wordt aan het ontwerp van het MCF.

Lees voor meer informatie de publicatie van Aedes.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.