Terug naar JARENLANGE EXPERTISE

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke elementen uit de fiscale wetgeving waar woningcorporaties tegenaan lopen, liggen op verschillende gebieden.

Vennootschapsbelasting
Sinds de invoering van de vennootschapsbelasting hebben veel corporaties de daadwerkelijke afdracht van VPB voor zich uit weten te schuiven, onder andere door gebruik te maken van fiscale afwaardering van het vastgoed en door het vormen van onderhoudsvoorzieningen. Door de opgaande woningmarkt ontstaat nu de situatie dat corporaties hun bezit fiscaal moeten opwaarderen (winst nemen). Ook heeft de Belastingdienst de vorming van onderhoudsvoorzieningen aan strikte regels gebonden. Onder andere door deze ontwikkelingen komen veel corporaties nu in een betalende positie terecht. Belangrijk is dat u voor uw eigen organisatie de impact van deze veranderingen in beeld brengt en tijdig fiscale optimalisaties doorvoert. Ook is het van belang dat u aan fiscale planning doet, om uw fiscale positie zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Overdrachtsbelasting
Waar corporaties in het verleden alleen bij aankoop van vastgoed van derden geconfronteerd werden met de afdracht van overdrachtsbelasting, komt dit door de scheiding van DAEB en niet-DAEB ook bij sfeerovergangen van vastgoed in beeld. U zult bij sfeerovergangen kritisch de fiscale effecten van de overdrachtsbelasting in kaart moeten brengen en hierop moeten acteren.

Verhuurdersheffing
Hoewel de corporatiesector nog altijd op zoek is naar, en overleg voert over, alternatieven voor deze heffing, is deze heffing op dit moment actualiteit. Wel is door de overheid een verminderingsregeling ingevoerd. Voor toepassing van deze regeling komt u als corporatie in aanmerking wanneer u investeringen doet in huurwoningen met een huurprijs niet hoger dan de liberalisatiegrens. De totaal beschikbare subsidie in deze regeling bedraagt € 698,5 miljoen per jaar. Om gebruik te maken van deze regeling dient u uw investeringsprojecten te toetsen aan de regelgeving en de voorgenomen investeringen tijdig aan te melden voor de regeling.

Lokale heffingen
Aangezien uw lokale heffingen grotendeels gebaseerd worden op de WOZ-waarden van uw bezit, verdient een kritische blik op de waardering van uw vastgoed de nodige aandacht. Hierbij speelt de belangenafweging tussen heffingen enerzijds, en het effect op de maximale huurprijs die u voor uw woningen kunt vragen anderzijds, een belangrijk aandachtspunt.

Wet Ketenaansprakelijkheid
Om onverwachte tegenvallers te voorkomen, is het van groot belang dat u tijdig inzoomt op de betrouwbaarheid en fiscale bestendigheid van uw ketenpartners. Door hierover tijdig zekerheid te verkrijgen, kunt u zich ervan verzekeren dat uw partners voldoen aan de geldende regelgeving en dat daardoor afwenteling van belastingen en premieheffing op uw organisatie worden voorkomen.

Lees ook onze flyer over Fiscaal in control zijn.

Voornaam*
Achternaam*
Velden met * zijn verplicht
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.